Vnitřní směrnice č. 31/2004-2005 ke školnímu a závodnímu stravování

A. Školní stravování žáků školy
a) je prováděno v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona a prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb., platnou od 7. 3. 2005

b) je zajišťováno pro všechny žáky školy

c) je hrazeno ze tří zdrojů
- žáci hradí náklady na potraviny
- mzdy jsou hrazeny ze státních prostředků prostřednictvím odboru školství MHMP.
- věcnou režii hradí zřizovatel MČ Praha 14

d) žáci mají nárok na dotace (tj. mzdovou a věcnou režii) pouze po dobu pobytu ve škole (§ 119 a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona), a dále první den neplánované nepřítomnosti - § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. V dalších dnech nemají žáci na dotované obědy stravovací nárok.

e) termín placení obědů (náklady na potraviny):
- vždy do posledního dne předchozího měsíce
- při nástupu žáka po nemoci v den nástupu do školy nejpozději do 8,00 hodin

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka