1. Obědy se vydávají od 11,40 do 14,00 hodin.
 2. Do školní jídelny odvádí žáky vyučující, který v příslušné třídě vyučoval poslední vyučovací hodinu. Žáci si odloží tašky v šatně, seřadí se a vyučující je odvede ke školní jídelně.
 3. Žáci čekají před školní jídelnou ( vlevo chlapci, vpravo dívky), dokud je pedagogický dozor nevpustí do ŠJ. Žákům je vstup do ŠJ povolen pouze po přezutí a v přítomnosti ped. pracovníka (učitelského dozoru dle rozpisu, vychovatelky ŠD, TU nebo učitele, který přivede ke školní jídelně žáky před nebo po nástupu ped. dozoru).Před jídlem si žáci umyjí ruce.
 4. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Ve školní jídelně žáci respektují pokyny ped. dozoru, vedoucí ŠJ a kuchařek, vůči těmto osobám se žáci chovají slušně. Je zakázáno narušování klidu a pohody stravování.
 5. Po vstupu do školní jídelny si žáci vezmou jídelní příbor. Výdej polévky, nápojů, případně salátů v salátovém baru nebo výrobků v lednici v jídelně probíhá samoobslužně.
 6. Jídlo a nápoje konzumují žáci u stolu zásadně vsedě . Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školní budovy. Je zakázáno úmyslné znečišťování jídelny.
 7. Po ukončení konzumace jídla jsou žáci povinni uklidit po sobě nádobí do vyhrazených prostor.
 8. Oběd bude vydán pouze po předložení čipu nebo karty. Pokud žák čip zapomene, vyzvedne si náhradní stravenku v kanceláři vedoucí ŠJ v době před vyučováním od 7,40 do 8,00 hod nebo o velké přestávce od 9,40 do 9,55 hod, případně o následující přestávce od 10,45 do 10,55 hod. Pokud nepředloží žák u výdeje čip ani náhradní stravenku a zaplacený oběd, bude mu z provozních důvodů ŠJ oběd vydán až v době od 13,30 hod po vyzvednutí náhradní stravenky v kanceláři ŠJ.
 9. Za pořádek a bezpečnost ŠJ v průběhu vydávání obědů zodpovídá pedagogický dozor. Ped. dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení použitého nádobí, pomáhá mladším žákům při nalévání polévky. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka ap.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned ve spoluprácí s pracovnicemi ŠJ nechá podlahu utřít a osušit. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, ped. dozor poskytne první pomoc a následně informuje vedení školy a provede zápis do knihy úrazů.
 10. Vychovatelky ŠD konají dozor u svého oddělení a stravují se společně s žáky.
 11. Nikdo z personálu kuchyně ani učitelský dozor nemá právo nutit žáky k dojídání jídel beze zbytků.
 12. Výhrady nebo připomínky ke stravě je možno řešit s vedoucí ŠJ.
 13. Odhlašování obědů se musí provádět den předem do 14,00 hod., a to osobně, telefonicky u vedoucí ŠJ (tel.čísla 281 867 473, 281 867 071/26 nebo 25) nebo na e-mailu jitka.synkova@zshloubetin.cz(link sends e-mail); jidelna@zshloubetin.cz(link sends e-mail), případně po internetu.
 14. Rodiče, kteří vyzvedávají obědy pro nemocné děti, mají právo na oběd do přinesených nádob pouze první den nemoci dítěte, do ŠJ vstupují po dohodě s ped. dozorem nebo dozorem na vrátnici v době od 11,20 do 11,40 hod a od 13,40 do 14 hod. Mimo uvedenou dobu mohou nádoby označené jménem dítěte ponechat ve vrátnici a vyzvednout si v odpoledních hodinách.
 15. Placení obědů – bezhotovostní formou inkasem ze sporožira nebo běžného účtu u kterékoliv banky, výjimečně hotovostně vždy poslední tři dny běžného měsíce na měsíc následující v době od 7,00 do 7,30 hod, dále od 8,00 do 8,30 hod v kanceláři vedoucí ŠJ v přízemí budovy.
 16. Ukončení stravování je povinen žák nebo rodič nahlásit vedoucí školní jídelny, vrátí čip a dohdne se na vyrovnání zůstatku na podúčtu.

Další informace – viz. Závazná přihláška ke stravování ve školní jídelně
Ceník obědů
V případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má vedoucí ŠJ a ředitelka školy právo vyloučit žáka ze stravování ve ŠJ.

Tento řád nabývá platnosti dne 7. ledna 2019 do odvolání.

V Praze dne 2.1.2019
Jitka Synková, vedoucí školní jídelny  Mgr. Jaromír Horníček, ředitel školy

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka