Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady dne 1.3. 2018

Noví členové, volba předsedy


Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, Mgr. M. Vydrová
Za rodiče: . O. Rusnakova, p. R. Novotný

Za učitele: Mgr. M. Hronová, Mgr. J. Kunc

Za vedení školy: Mgr. E. Hradská

 

Program:

 1. Zahájení činnosti nově zvolené ŠR
 1. Volba předsedy ŠR a schválení jednacího řádu Školské rady

  3. Hlasování pro školní řád a pravidla hodnocení žáků

 1. Informace paní ředitelky o následujících akcích školy
 1. Různé

 

 

 1. Paní ředitelka uvítala a představila jednotlivé členy ŠR.

      ŠR byla svolána do stanovené lhůty po předání jmen nově zvolených zástupců ŠR za zřizovatele.

 1. Za předsedu ŠR byla navržena a schválena hlasováním Mgr. M. Vydrová. Pro zvolení hlasovalo 6 členů ŠR.

Jednací řád ŠR byl představen minulým předsedou ŠR a byl vysloven souhlas k zaslání  všem členům ŠR zajistí M. Vydrová.

 

 1. ŠR hlasováním schválila Pravidla hodnocení žáků, pro schválení hlasovalo 6 členů ŠR, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

ŠR hlasováním schválila Školní řád, pro schválení hlasovalo 6 členů ŠR, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

 

 1. Paní ředitelka E. Hradská nás informovala o následujících akcích v II. pololetí šk. roku   2017/2018 – Den Země, Den otevřených dveří, Zápis do 1. tříd, Sportovní den.

      Podrobnější informace o jednotlivých akcích najdete na stránkách ZŠ Hloubětín.

 

 1. Různé :

 

 1. Zástupci rodičů navrhli, aby se rodiče žáků zapojili do školních aktivit formou pořádání drobných exkurzí jednotlivých tříd do běžného pracovního prostředí. Děti tím získají reálnější představu o různých profesích, což jim může pomoct při výběru jejich budoucího směřování. Vhodnou formou předání této informace rodičům by mohly být třídní schůzky.

 

 1. Zástupci rodičů upozornili na to, že v některých případech dochází k vysoké frekvenci testování znalostí žáků na známky, až s průměrem více než jedné písemné práce nebo zkoušení na pracovní den. Každodenní stres nemusí přispívat k lepším znalostem a výsledkům, přičemž motivace ke vzdělávání může vycházet z mnohem pozitivnějších forem. Podle možností učitelů je pak vhodné více zařadit i „měkké“ hodnocení.

 

 1. Z důvodu vyřazení větší části knih z domácnosti, uvažujeme o bezplatném půjčování knih např. sociálně slabším rodinám, nebo vybudování bezplatného prostoru "půjč, vrať, vyměň. Vyřazené knihy jsou i pro dospělé.


Další setkání členů ŠR bude svoláno začátkem června 2018 nebo dle potřeby předsedou ŠR.

Vyhotovil: Mgr. M. Vydrová

 

V Praze 24. 3. 201

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví