Hloubětínská 700

Výsledky zápisu k povinné školní docházce (pro školní rok 2016/2017)

V přiloženém dokumentu zveřejňujeme výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017. Zápis proběhl v řádném termínu ve dnech 26.1. a 27.1.2016 a v náhradním termínu dne 10.2.2016.

1. Žáci byli do prvního ročníku základního vzdělávání přijati podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení  s ustanovením § 46 téhož zákona a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

2. Proti rozhodnutí o přijetí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výsledků zápisu.

3. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

4. Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 a rozhoduje o něm Magistrát HMP. 

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví