Hloubětínská 700

Výsledky zápisu k povinné školní docházce (pro školní rok 2015/2016)

1. Žáci byli k základnímu vzdělání přijati podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

2. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

3. Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700 k Magistrátu hl. m. Prahy, odbor správních činností ve školství.

V Praze 29.1.2015

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

 

Tabulka zobrazuje výsledky zápisu k povinné školní docházce, který proběhl v řádném termínu ve dnech 27.1. a 28.1.2015 a v náhradním termínu dne 11.2.2015.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví