Hloubětínská 700

Dodatečná informace k zápisu - žádost o odklad

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

pokud zvažujete odklad PŠD, pročtěte si prosím pečlivě přiloženou informaci:

 

 

Novelizace školského zákona upravila paragraf (§ 37, odst.1), týkající se odkladu povinné školní docházky.

Vyplývá z něj, že není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může požádat zákonný zástupce o doklad povinné školní docházky.

 

Je však nezbytně nutné, aby tak učinil písemnou žádostí už při zápisu dítěte do školy.

 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.   

Pokud tato nebudou u zápisu doložena, ředitelka školy řízení o odklad přeruší a stanoví termín, do kterého je zákonný zástupce povinen posouzení doložit.

 

 

Pokud tedy zvažujete, že požádáte o odklad povinné školní docházky svého dítěte, nevyplňujte přihlášku k přijetí k základnímu vzdělávání, ale žádost o odklad PŠD. Tato žádost je součástí informací o zápisu na webových stránkách školy. Pokud nemáte možnost žádost vyplnit předem, bude k dispozici u zápisu.

 

Z uvedeného vyplývá, že už není možná běžná praxe minulých let, kdy zákonní zástupci zvažovali odklad PŠD ještě v květnu či červnu a dodatečně školu informovali o odkladu.

 

Zvažujte tedy odklad PŠD velmi zodpovědně a včas si zajistěte termíny odborných vyšetření.

 

 

Hana Maláčková, zást.ŘŠ

 

 

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví